Offentlig høring på endring i vegtrafikkloven § 23 og ny § 3-2a i bruksforskriften som gir plikter for foretak ved lastsikring.

Forslag til lovendringen innebærer at transportforetaket pålegges et tilleggsansvar for å sette fører i stand til å oppfylle lastsikringskravene og videre at det også kan gis nærmere regler i forskrift ovenfor transportforetaket ved lastsikring.

Det foreslås derfor samtidig en endring i bruksforskriften med en ny bestemmelse § 3-2 a som innebærer en særlig veilednings- og dokumentasjonsplikt på transportforetaket ved sikring av last. Forslaget i bruksforskriften innebærer nærmere en generell veiledningsplikt for transportforetaket ved at de skal sørge for at fører kan gjennomføre transporten og sikre lasten på en forsvarlig og trafikksikker måte. Det foreslås i tillegg en plikt for transportforetaket til å dokumentere hvordan lasten skal sikres og hva slags sikringsutstyr som skal benyttes. Denne dokumentasjonsplikten gjelder kun for transport av gods med høy transportrisiko som for eksempel transporter med høy veltefare eller transporter med spesielt tunge vekter og store dimensjoner.

Last ned høringsdokumentene