Som følge av endringer Vegdirektoratet foretatt en revisjon av V123 Kollektivhåndboka – Tilrettelegging for kollektivtrafikk på veg og gate.

Veiledningen bygger på krav gitt i vegnormalene og har til hensikt å vise hvordan man kan tilrettelegge for kollektivtransport på offentlig veg, både på nye veger/anlegg og ved utbedring av eksisterende infrastruktur.

I revisjonen har veiledningen endret navn til V123 Tilrettelegging for kollektivtrafikk.