Vegdirektoratet foreslår endringer i forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy.

Forslaget innebærer et krav om at opplæringsinstitusjon må ha disposisjonsrett over førerprøvevogn og lærevogn. Dette er kjøretøy som blant annet har krav om dobbelt pedalsett.

Disposisjonsrett er en forutsetning for bruk av slike kjøretøy til opplæring mot vederlag og førerprøve, og må dokumenteres ved godkjenningen av kjøretøyet. Disposisjonsretten må også dokumenteres ved omregistrering og endringer i leie- eller leasingforhold.

Anmerkning om at kjøretøyet er godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn skal som før fremkomme av vognkortet. I tillegg skal det fremkomme hvilken opplæringsinstitusjon som har disposisjonsretten over kjøretøyet.

Vi foreslår en overgangsordning for de kjøretøyene som er godkjent som førerprøvevogn eller lærevogn, og som er registrert på samme eier før foreslått ikrafttredelse av reglene. Vi foreslår også et særskilt unntak dersom godkjent kjøretøy som følge av skade eller reparasjon er ute av drift.

Forslaget er ett av flere tiltak for å bekjempe ulovlig virksomhet innenfor trafikkopplæring av ikke-godkjente virksomheter, såkalte piratskoler eller L-skoler.