Implementering av Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2015/758.

Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil på offentlig høring.

Forordning (EU) 2015/758 endrer rammedirektiv 2007/46/EF, og omhandler krav til eCallsystemer i kjøretøy. eCall er det europeiske nødmeldingssystemet som skal sørge for at alvorlige ulykker på vegnettet meldes automatisk fra kjøretøy til redningssentral via det felles europeiske nødnummeret "112 ". Etableringen av eCall-tjenesten krever at kjøretøyene er utstyrt med et standardisert eCall-system, og forordningen setter rammene for typegodkjenning av kjøretøy med hensyn til slike systemer.