Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til noen mindre endringer i bil-, motorsykkel- og traktorforskriften.

Statens vegvesen Vegdirektoratet foreslår å endre forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (offisielt kortnavn er forskrift om godkjenning av bil og tilhenger, men vil i denne høringen for enkelthets skyld bli omtalt som bilforskriften), forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel, (motorsykkelforskriften) og forskrift 1. juni 2016 nr. 561 om godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften).

Endringene om krav til understellsnummer er i realiteten en gjeninnføring av de tidligere bestemmelsene om krav til understellsnummer slik de var regulert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Ved implementering av flere rettsakter fra EU om godkjenning av forskjellige kjøretøy ble enkelte av de tidligere bestemmelsene om krav til understellsnummer ved en inkurie ikke videreført.

Det foreslås i tillegg å innta en bestemmelse om dokumentasjon for deler og komponenter, som beskrevet i kjøretøyforskriften § 7-2 nr. 5.3, i de allerede eksisterende bestemmelsene om krav til dokumentasjon i hver enkelt forskrift.