Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 nr. 2 bokstav d nr. 4 (sporingskrav for modulvogntog). Vedlagte høringsnotat omhandler også forslag til endring av praksis for fastsettelse av nye vegstrekninger for modulvogntog.

Forslaget gjelder endringer i forskriften som følge av behovet for et sporingskrav som mer reelt reflekterer modulvogntogenes faktiske sporingsegenskaper.

Forslaget til endring av praksis for fastsettelse av vegstrekninger for modulvogntog stilles ut fra behovet for et mer effektivt system for utvidelser av vegnettet, etter at ordningen nå har blitt permanent. Vegdirektoratet mener dette hensynet blir best ivaretatt ved å ta modulvogntogordningen inn under det generelle systemet for fastsettelse av veglister. Dette innebærer at utvidelser av vegnettet for modulvogntog i fremtiden ikke vil sendes på høring før de vedtas.

Vedlagte høringsnotat inneholder også en presentasjon av arbeidet med etablering av objektive kriterier for å vurdere om en vegstrekning er egnet for modulvogntogtrafikk eller ikke. Forslaget til konkrete kriterier er ikke ferdigstilt i skrivende stund. Det blir derfor gitt en overordnet presentasjon av hvilke kriterier det jobbes med.