Statens vegvesen har laget utkast til revidert vegnormal N601 Sikkerhetskrav for elektriske installasjoner i veganlegg. Dette er en revisjon av N601:2017 og gjelder elektriske installasjoner, maskininstallasjoner, Ekom- og automasjonsanlegg for offentlige veger. Dette utkastet består av et dokument, som sendes på høringen både internt i Myndighet og regelverk og til eksterne.

Høringen gjelder N601:2020 Sikkerhetskrav for elektriske installasjoner i veganlegg.

Denne revisjonen har sin bakgrunn i et pilotprosjekt initiert av Vegavdelingen i Vegdirektoratet. Prosjektet går ut på at N601 blir en målstyrt og funksjonell vegnormal som kun stiller sikkerhetskrav for elektriske anlegg.

De operative metodene bransjen skal forholde seg til ved prosjektering og bygging blir innført i en ny norsk elektroteknisk standard som forvaltes av standardiseringsorganisasjonen for elektro og ekom i Norge, Norsk elektroteknisk komite (NEK).

N601 Elektriske anlegg blir en vegnormal hjemlet i vegloven. Det er i den forbindelse viktig at kravformuleringene i beskrivelse om gyldighet/fravik er entydige med god faglig forankring og i samsvar med føringer som skal gjelde for vegnormaler.