Utredning av nasjonale føringer for riks- og fylkesveg

Det administrative arbeidet med riks- og fylkesvegene har fram til 2020 vært utført av Statens vegvesen gjennom sams vegadministrasjon. Fra og med 2020, med regionreformen, opphørte sams vegadministrasjon. Vegdirektoratet har på oppdrag av Samferdselsdepartementet utredet behovet for nasjonale føringer for utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet som følge av overføringen av vegadministrasjon til fylkeskommunen