Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revidert utgave av håndbok N100 Veg- og gateutforming. Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 2013.

De viktigste endringene er:

  • færre dimmensjoneringsklasser for hovedveger
  • nytt beregningsgrunnlag for linjeføringskravene for veger
  • ny strukturering av gatedelen
  • utvidet bruksområde for gater
  • mer fokus på nettplanlegging som grunnlag for valg av gateløsning m.m.
  • midtstilt kollektivfelt og -gate tatt inn som ny normert løsning