Statens vegvesen har utarbeidet utkast til håndbok N601 Elektriske anlegg. Dette er en ny håndbok som gjelder elektriske installasjoner, maskininstallasjoner, Ekom- og SRO anlegg for offentlige veger.

Bakgrunnen for den nye normalen er behovet for standardiserte løsninger og å samle elektro-krav i en håndbok. Vårt offentlige regelverk gjennom lover, direktiver og forskrifter gir et stort handlingsrom. Gjennom erfaring har vi sett at regelverkets handlingsrom kan gi dårlige og kostbare løsninger som ikke er tilstrekkelig tilpasset sikkerheten og det ytre miljøet som er ønskelig på veger og i tunneler. Håndboka snevrer inn handlingsrommet der det er nødvendig for å gi gode og varige løsninger som krever mindre vedlikehold og gir lavere livsløpskostnader.