Vegdirektoratet har utarbeidet forslag til ny vegnormal N401 Bruforvaltning. Dokumentet legges nå ut til høring. Dette er en helt ny vegnormal, men når den er godkjent vil gjeldende håndbok R411 (tidligere håndbok 147) Forvaltning, drift og vedlikehold av bruer utgå.

I forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg (bruforskrift for fylkesveg) med ikrafttredelse 02.09.2014 står det:

Forskriften gjelder fravik, kontroll, godkjenning og annen oppfølging av bestemmelser etter vegloven ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon i fylkesvegnettet. Vegdirektoratet kan fastsette utfyllende bestemmelser for drift og vedlikehold av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon – vegnormaler.

Vegnormalen gir en oversikt over de mest sentrale oppgavene som inngår i bruforvaltningen for fylkesvegbruer i Norge, og angir hvilke oppgaver som er tillagt regionene i Statens vegvesen og hva Vegdirektoratet har ansvaret for.

For å få en enhetlig standard på forvaltning av riks- og fylkesvegbruer vil vegnormalen også gjelde for riksvegbruene etter instruks fra Vegdirektøren datert 26.03.2015.

Vi gjør oppmerksom på at denne vegnormalen kun gjelder for bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på fylkes- og riksvegnettet, det vil si at den ikke gir bestemmelser for kommunale bruer.

Etter høringen vil vegnormalen bli bearbeidet i henhold til etatens visuelle profil.

Spørsmål angående høringsforslaget kan rettes til: Morten Wright Hansen, tlf. 911 70 257 eller epost