Etter utgivelsen av håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområde i 2003 har det vært forskjellige krav i håndbok N101 og håndbok N200 Vegbygging til utforming av grøfter.

Håndbok N101 har krav hovedsakelig med utgangspunkt i hensyn til trafikksikkerhet, mens håndbok N200 har vekt på hensyn til vannhåndtering, samt steinnedfall i bergskjæringer. Dette har skapt ulik praksis i prosjektene og usikkerhet blant planleggere som bruker vegnormalene om hvilke krav som skal legges til grunn.

Det er derfor behov for en harmonisering krav der det er gjort en avveiing mellom hensyn til vannhåndtering, miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet, naturfare og kostnader