Forslaget har sin bakgrunn i ønske om å harmonisere reglene med Sverige og Finland som har hatt disse reglene siden juli 2013. Forslaget sikrer at produsentene kan utvikle dekk etter et harmonisert regelverk og at norske trafikanter har tilgang til de dekkene som produseres.

I dag er maksimalt tillatt antall pigger knyttet til størrelsen på hjulet (felgen). For biler er det i dag tillatt med henholdsvis 90 pigger for hjuldimensjon opp til 13”, 110 pigger for 14” og 15”, og 130 pigger for hjul fra og med 16”. Forslaget innebærer at man nå tillater inntil 50 pigger pr. meter rulleomkrets. Det betyr at det er dekkets størrelse som er avgjørende. I tillegg foreslås det en unntaksregel som innebærer at dekk med flere pigger kan benyttes dersom det kan dokumenteres at dekket ikke sliter mer på vegbanen enn et dekk som oppfyller hovedregelen.

I tillegg foreslås det at ADR-transporter, bergingsbil, brøytebil og strøbil skal kunne bruke ekstra pigger i forhold til ovennevnte. I dag har busser, utrykningskjøretøy og biler for bevegelseshemmede slik adgang. For disse videreføres denne adgangen. 

Ny info (26.01.2016): Det er i vedlegg «Tilleggsnotat til høringsnotat», se nedenfor, gitt nærmere informasjon og avgrensning vedrørende disse kjøretøyenes adgang til å benytte flere pigger. Blant annet er strøbil tatt bort, mens melkebil- og tilhenger er tatt med. Begrunnelse for dette fremkommer i tilleggsnotatet.