Vegdirektoratet sendte i dag forslag til endringer i hhv. kjøretøyforskriften og bilforskriften på høring.

Endringsforslaget gjelder i hovedtrekk nye særbestemmelser for import av biler (gruppe M og N, og tilhengere til disse) som oppfyller krav til godkjenning i annet EØS-land, USA eller Canada. Forslaget innebærer enkelte endringer og justeringer i forhold til forslaget som ble sendt ut 9. oktober 2015.

De konkrete endringer i dette forslaget går blant ut på at forbudet mot bruk av tyngre kjøretøy og tilhengere i løyvepliktig kjøring, fjernes. I tillegg foreslås det at det skal være adgang til å importere delvis oppbygde kjøretøy. Det foreslås også aksept av lysutrustning fra opprinnelseslandet, ytterligere utvidelse av muligheten til å endre kjøretøyet etter godkjenning i Norge samt at kjøretøy fra Canada foreslås inkludert i bestemmelsen.