Eksisterende avtaleregime mellom bompengeselskapene og staten må endres og oppdateres for å tilpasses ny organisering av bompengesektoren.

Bompengereformen omfatter omorganisering av bompengesektoren ved etablering av fem regionale bompengeselskap, samt utskillelse av utstederrollen fra bompengeselskapene. Eksisterende avtaleregime mellom bompengeselskapene og staten må endres og oppdateres for å tilpasses den nye organiseringen av sektoren.

Intensjonene med bompengereformen er å legge til rette for økt effektivisering og profesjonalisering av sektoren. Et viktig ledd i dette arbeidet er utarbeiding av nye avtaler mellom aktørene i sektoren. Avtaleutkastet er tre-delt og består av henholdsvis Bompengeavtale, Prosjektavtale og Finansieringsavtale.