Vegdirektoratet har utarbeidet et utkast til revidert håndbok N302 Vegoppmerking som skal erstatte dagens versjon som er fra 2001.

Bakgrunnen for revisjonen er at det er behov for en oppdatering i forhold til endringer i skiltforskriften som trådte i kraft 2012, og for å implementere diverse NA-rundskriv og notater som i dag er styrende innenfor forvaltning, planlegging og utførelse av vegoppmerking. Den reviderte utgaven inneholder dessuten nye tiltak som har vært prøvd ut med gode resultater.