Vegdirektoratet har utarbeidet utkast til revidert håndbok N500 Vegtunneler som skal erstatte dagens versjon fra 2010. Håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler, versjon fra 2006, utgår og kravene i håndbok R510 er innarbeidet i et eget kapittel i N500.

Bakgrunnen for revisjonen er blant annet behovet for samordning med N100 Veg- og gateutforming, samt innarbeiding av nye bestemmelser, erfaringer og krav.

Håndbok N500 er en normal som er hjemlet i vegloven. Det er i denne revisjonen foretatt en opprydding i krav- og veiledningsstoff slik at normalen i all hovedsak inneholder kun krav. Det er viktig at krav-formuleringene (skal og bør) i beskrivelse om gyldighet/fravik er entydige med god faglig forankring og for øvrig i samsvar med vedtatte føringer som skal gjelde for vegnormaler.

Det skal videre utgis to nye veiledninger med tekst fra dagens N500. Innholdet i veiledningene skal redigeres og bearbeides i 2015.

Skjema for høringsuttalelser

For å få en bedre oversikt og for å kunne sammenligne sammenlignbare høringsuttalelser, ber vi om at høringsuttalelsene systematiseres og innarbeides i vedlagte høringsskjema med referanse til kapittel og punkt. Vi vil også be om at innspill og forslag fra hvert foretak/ region blir gjennomgått og konsekvensdrøftet, slik at gitte kommentarer enkelt kan realitetsvurderes.