Nytt regelverk for små elektriske kjøretøy, utvidelse av definisjonen av rullestol samt regulering av elsykkel etter bilansvarslovgivningen.

Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet endringer av en rekke forskrifter slik at det blir mulig å benytte flere typer små elektriske kjøretøy på offentlige trafikkarealer i Norge. Videre foreslås det utvidelse av definisjonen av rullestol, samt at små elektriske kjøretøy og elsykkel fritas forsikringsplikt. 

Forslaget innebærer at små elektriske kjøretøy for én person (føreren) regnes som sykkel dersom de er innenfor nærmere fastsatte størrelsesgrenser (lengde, bredde og vekt) og har en konstruktiv hastighet ikke over 20 km/t. Dette betyr blant annet at det ikke er noen aldersgrense for fører.

Utvidelse av definisjonen av rullestol går ut på at man fjerner kravet til antall hjul, som i dag er minimum tre. Dette betyr at tohjuls rullestoler med selvbalanserende teknologi faller inn under definisjonen.

Når det gjelder forholdet til bilansvarslovgivningen, innebærer forslaget at både elsykler og små elektriske kjøretøy skal behandles slik som vanlige sykler, altså at eier ikke har noen plikt til å tegne ansvarsforsikring og at forsikringsselskapene i fellesskap ikke plikter å dekke skade som slike kjøretøy forårsaker.