Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med Vegdirektoratet og Politidirektoratet avholde høringsmøte om forslag til ny § 7b i Vegtrafikkloven – mandag 9. mai i Vegdirektoratets lokaler i Brynsengfaret 6b kl. 10:00–12:00.

BAKGRUNN FOR HØRINGSMØTE

Det vises til Stortingets vedtak av 15. mars 2016, jf. Dokument 8:18 S (2015 – 2016) og Innst. 203 S (2015 – 2106). Vedtaket lyder som følger:

"Vedtak 531

Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 2016, i samarbeid med sykkelorganisasjonene, sørge for et regelverk som gir arrangører av sykkelritt muligheten til å benytte mobile vakter til å bistå i trafikkreguleringen i gjennomføringen av sykkelritt. Beslutningsmyndighet til å tillate bruk av slike vakter skal ligge hos den enkelte politimester. Bruk av mobile vakter forutsetter at tilstrekkelig opplæring er gjennomført."  

Innspill til forslaget kan sendes i forkant. Etter høringsmøte må vi ha eventuelle uttalelser fra høringsinstansene innen 12.mai kl. 15.

Innspill kan sendes per e post til Samferdselsdepartementet: og til i Vegdirektoratet

Vi ber om tilbakemelding innen fredag 6. mai på hvem som deltar på høringsmøte.