Tilleggshøring til høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav – overgangsregel for helseattester.

Etter forslag fra Helsedirektoratet sendte Vegdirektoratet utkast til nytt vedlegg 1 til forskrift om førerkort m.m. av 19. januar 2004 nr. 298 på høring 15. desember 2014. Høringsforslaget inneholdt en overgangsbestemmelse for dispensasjoner fra helsekravene som er gitt etter någjeldende regelverk, men manglet en tilsvarende bestemmelse for helseattester som er utstedt før nytt vedlegg 1 trer i kraft 1. juli 2016.

Vegdirektoratet foreslår derfor å tilføye en overgangsbestemmelse for helseattester i forslaget som ble sendt på høring 15. desember 2014. Da overgangsbestemmelsen for helseattester er et tilleggsforslag til en forskrift som ikke er vedtatt ennå, vil endringsforskrift først utarbeides når vedlegg 1 fastsettes som helhet.

Oppsummering [13.06.2016]