Omarbeidede bestemmelser om transport av en udelbar lastenhet, flere udelbare lastenheter og samlasting av udelbart og delbart gods.

Bestemmelser som foreslås endret er forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 omarbeidet §§ 5-7 nr. 2 bokstav b og nr. 3 bokstav b, 5-8 nr. 2 bokstav d og 5-9 nr. 2.

Vegdirektoratet sendte 16. juli 2012 på høring forslag om forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5. Høringen er nå ferdig oppsummert og oversendt til Samferdselsdepartementet. Fra instansenes kommentarer fremgikk det imidlertid at de foreslåtte reglene om transport av en udelbar lastenhet, flere udelbare lastenheter og samlasting av udelbart og delbart gods var vanskelige å forstå og i tillegg ville gi svært urimelige utslag for enkelte transportører. Vegdirektoratet har derfor valgt å gjennomføre en ny høring om omarbeidede bestemmelser på disse punktene. Bestemmelsene vil tre i kraft samtidig med resten av revidert kapittel 5.