Vegdirektoratet sender på høring forslag til endring i forskrift 21. september 1997 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 1 sjette ledd vedrørende unntak fra påbud om bruk av bilbelte ved legeerklæring. Hensikten er å klargjøre ordlyden i regelen.

Vegdirektoratet foreslår samtidig å forskriftsfeste Helsedirektoratets anbefaling om at en legeerklæring som unntar fra plikten til å benytte bilbelte ikke skal gis for mer enn to år.