Vegdirektoratet har utarbeidet utkast til V125 Gateveileder. Dette er en ny veileder til N100 Veg- og gateutforming.

Gateveilederen bygger på krav i normalene og har som formål å synliggjøre handlingsrommet som finnes innenfor dagens regelverk for å utforme gode og stedstilpassede gater. Veiledningen er først og fremst et verktøy i tidlig planfase, før selve prosjekteringen starter. Gateveilederen gir faglig grunnlag for å gjøre nødvendige avklaringer og prioriteringer som grunnlag for gateutforming. Det presenteres også et utvalg eksempler på gateutforming tilpasset ulike gatefunksjoner og gatebredder.