På vegne av Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet med dette på høring veileder for graving i kommunale veger.

Utkast til veilederen har tidligere vært på høring blant enkelte departement, alle landets kommuner og fylkeskommuner. I tillegg ble høringen sendt til medlemmer av Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG). Dokumentet sendes nå på høring slik det ble mottatt av Samferdselsdepartementet den 16. november 2015. Veilederen vil gjelde kommunale veger, på linje med den veilederen man allerede har for riksveger.

Vegdirektoratet ber på vegne av Samferdselsdepartementet om høringsinstansenes tilbakemelding på innholdet i veilederen innen 31. august 2016 (bruk referansenr. 16-78285). Det presiseres at det øvrige regelverket rundt vegloven § 32, herunder ledningsforskriften (FOR-2013-10-08-1212), ikke er tema for høringen.