Statens vegvesen har laget utkast til veiledning om universell utforming. Dette utkastet består av to dokumenter, som nå sendes på høring både internt i Statens vegvesen og til eksterne.

Arbeidet startet opprinnelig som en revisjon av vegvesenets håndbok V129 Universell utforming av veger og gater. Det er tatt inn ny kunnskap, blant annet fra FoU om lesbare omgivelser, vegfinning og orientering. Det er også inkludert nye tema.

Veiledningen utdyper hvordan løsningene kan utformes for å kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås. Den understøtter, supplerer og Statens vegvesens normaler. I tillegg understøtter veiledningen byggteknisk forskrift (TEK17). Det gis anbefalinger som i all hovedsak er basert på krav i normalene og byggteknisk forskrift (TEK17). Det er referert til kravene i teksten.

Det er oversendt to dokumenter, kalt «veiledning» og «rapport». Bakgrunnen for inndelingen er at «veiledning» inneholder anbefalinger til fysisk utforming, mens «rapport» inneholder mer generelt stoff om universell utforming og temaer som ikke er direkte knyttet til utforming. De to dokumentene hører sammen, og det ønskes høringssvar på innholdet i begge.