Rapporter utgitt i 2011–2012 ble publisert i serien «VD rapport».

Nr.RapportUtgitt 
Nr. 64

Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : sluttrapport (Brage) 
Knut Magne Reitan

mars 2012
Nr. 63Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : samling av prosjektnotater (Brage) 
Knut Magne Reitan
mars 2012
Nr. 62Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : arena for erfaringsoverføring (Brage)
Hege Bjørke & Siri Hustad (Norconsult) 
mars 2012
Nr. 61Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : kartlegging av opplæringstilbud innen drift og vedlikehold av veger (Brage)
Inge Hoff (SINTEF)
mars 2012
Nr. 60Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : måling av kompetanse innen drift og vedlikehold (Brage)
Johnny M. Johansen (ViaNova)
mars 2012
Nr. 59Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold. Oppdatering 2009 (Brage)
Johnny M. Johansen (ViaNova)
mars 2012
Nr. 58Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold (Brage)
Johnny M. Johansen (ViaNova)
mars 2012
Nr. 57Evaluering av betaling med AutoPASS i ferjesambandet Fv715 Flakk-Rørvik (Brage)
Morten Welde ... [et al.]
desember 2011
Nr. 56Regional skredvarsling : resultater fra testvarsling i Romsdalen-Trollheimen (2010-2011)  (Brage)
Knut Inge Orset ... [et al.]
desember 2011
Nr. 55Flomrisiko og konsekvensanalyse : pilotprosjekt E18 ved Hoffsbekken (Brage)
Linmei Nie (SINTEF)
desember 2011
Nr. 54ITS - standardisering : statusrapport på engelsk 2011 (Brage)
Knut Evensen
desember 2011
Nr. 53Lærebok : drift og vedlikehold av veger (Brage)
Joralf Aurstad ... [et al.]
november 2011
Nr. 52Salt SMART: Optimal vinterdrift. Arbeidspakke 3: Operasjonalisering av optimal vinterdrift med forslag til endringer i kontraktsformer og krav mm. (Brage)
Knut Magne Reitan ... [et al.]
november 2011
Nr. 51Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2010 (Brage)
Ivar Haldorsen
november 2011
Nr. 50Vegsalt og tungmetaller i innsjøer langs veier i Sør-Norge 2010 (Brage)
Torleif Bækken og Thrond Haugen
januar 2012
Nr. 49Drenering, fordrøyning og vanngjennomløp : grunnlag for veileder (Brage)
Tor Erik Frydenlund og Kristine Flesjø
desember 2011
Nr. 48Veileder innsamling og beregning av trafikkdata til støykartlegging (Brage)
Vegdirektoratet. Transportplanleggingsseksjonen
november 2011
Nr. 47Erfaringsrapport slissevegger : E18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen. Entreprise Sørenga (Brage)november 2011
Nr. 46NORWAT - Nordic Road Water. Veg og vannforurensning (Brage)
Svein Ole Åstebøl, Thorkild Hvitved-Jacobsen, Jesper Kjølholt
november 2011
Nr. 45Temaanalyse dødsulykker på motorsykkel 2005-2009 (Brage)
Vegdirektoratet. Trafikkopplæringsseksjonen
november 2011
Nr. 44Ubenyttet 
Nr. 43Registrerte skredhendelser langs E136 : sammenligning av skredregistreringer fra Vegloggen og NVDB i perioden 1993-2010 (Brage)
Knut Inge Orset
november 2011
Nr. 42Ubenyttet 
Nr. 41Effect of road salt and copper on fertilization and early development stages of Atlantic salmon (Salmo salar) (Brage)
Sondre Meland
september 2011
Nr. 40Ubenyttet 
Nr. 39Gatekryss i bysentrum : tilrettelegging for og prioritering av gående, syklende og/eller kollektivtransport (Brage)
Bjarte Skogheim ... [et al.]
august 2011
Nr. 38Fritt fram? En studie av gåendes infrastruktur og barrierer på Storo (Brage)
Eivin Winsvold
august 2011
Nr. 37 Mengderapportering vinteren 2010/2011 (Brage)
Jørgen Gravseth Espnes
august 2011
Nr. 36Salt SMART : salt i grunnvann : dokumentasjon av datakilder og metodikk for estimering av sårbarhet (Brage)
Kjersti Wike
oktober 2011
Nr. 35System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5
Kun til internt bruk.
september 2011
Nr. 34Standardiserte hule pelspisser for stålrørspel : status FOU-prosjekt juni 2011 (Brage)
Grete Tvedt og Tewodros Tefera
juni 2011
No 34EStandardized pile shoes on steel pipe piles : status of R&D project June 2011 (Brage)
Grete Tvedt og Tewodros Tefera
juni 2011
Nr. 33Ekspandert polystyren i norsk vegbygging : en tilstandsundersøkelse av tidlige EPS-fyllinger (Brage)
Lars-Marius B. Andersen m. fl.
juni 2011
Nr. 32Sikring av veger mot steinskred : grunnlag for veiledning (Brage)         
Heidi Bjordal
juni 2011
Nr. 31Simulering av snøskred mot fv. 60 Røyr–Helledalen (Brage)
Knut Inge Orset
mai 2011
Nr. 30Miljøeffekt av endret klima (Brage)
Ola Nordal
mai 2011
Nr. 29ROS-analyser med hensyn til værrelaterte hendelser : prosessveileder (Brage)
Arne Gussiås
november 2011
Nr. 28Beredskapsplan for driftskontraktene : forslag til plan for uvær og naturfarer (Brage)
Solveig Kosberg og Tore Humstad
november 2011
Nr. 27Veger og snøskred (Brage)
Harald Norem
mai 2011
Nr. 26Tilstandsutvikling på vegnettet : virkninger av endret klima på sporutvikling på veger med bituminøst dekke (Brage)
Ragnar Evensen m.fl.
september 2011
Nr. 25Risiko- og sårbarhetsanalyser av vegoverbygning mht værrelaterte hendelser (Brage)
Ivar Horvli
mai 2011
Nr. 24Risiko- og sårbarhetsanalyser av stikkrenner mht værrelaterte hendelser (Brage)
Skuli Thordarson, Øystein Myhre, Steinar Myrabø
mai 2011
Nr. 23Risiko- og sårbarhetsanalyser av bruer mht værrelaterte hendelser (Brage)             
Arne Gussiås, Hans Olav Hagen         
mai 2011
Nr. 22Kartportalen FøreVar - for sammenstilling av vær og hendelser : utvikling, test og evaluering i prosjektet "Klima og transport"  (Brage)
Tore Humstad
desember 2011
Nr. 21Samordning av værdata (Brage)
Tore Humstad m.fl.
desember 2010
Nr. 20NVDB som grunnlag for klimatilpasning (Brage)
Knut Jetlund
april 2011
Nr. 19Databehov ved trinnvis varsling av snøskredfare (Brage)
Tore Humstad
september 2010
Nr. 18Kapasitetsberegninger av stikkrenner (Brage)
Espen Arntzen, Egil Andersen
april 2011
Nr. 17Pilotprosjekt på stikkrenner, Casestudie på Bulken, Sagelva og Neveråa (Brage)
Kristine Flesjø
april 2011
Nr. 16Askimporten tunnel (Brage)
Karen Klemetsrud, Eva Rodum og Reidar Kompen
mai 2011
Nr. 15Høyrisikogrupper i vegtrafikken (Brage)
Ivar Haldorsen og Yngvild Munch-Olsen
mars 2011
Nr. 14Stamnettutredning (Brage)
Gudmund Nilsen og Randi Harnes
april 2011
Nr. 13Kontursprengningsforsøk med ulike bore/ladeplaner : rv. 70 Eikremtunnelen på StorKrifast (Brage)
Terje Kirkeby
desember 2011
Nr. 11Bru nr. 09-0266 Blakstad bru : vurdering av langtidseffekt av utført vedlikehold (Brage)
Jan Lindland
juli 2011
Nr. 10Godstransport i prioriterte felt : case E 18 vest for Oslo (Brage) 
Ola Robøle ... [et al.]
februar 2011
Nr. 9Årsaker til kø : case E 18 vest for Oslo (Brage)
Anne Marstein og Siri Rolland
februar 2011
Nr. 8Tålegrenser for planktonalger i innsjøer (Brage)
Thrond O. Haugen, Torleif Bækken, Harald Hasle Heiaas og Birger Skjelbred
januar 2011
Nr. 7Nasjonal sykkelstrategi - Sats på sykkel! : grunnlagsdokument for NTP 2014-2023 (Brage)
Marit Espeland og Kristin Strand Amundsen
februar 2012
Nr. 6Tunnel- og betongseksjonen – Årsrapport 2010 (Brage)
Kjersti K. Dunham
januar 2011
Nr. 5Skred og flom på veg : statistiske betraktninger (Brage)                           
Heidi Bjordal og Tonje Eide Helle
juni 2011
Nr. 4Ny prioriteringsmodell for rassikringsplanene (Brage)
Viggo Aronsen
januar 2011
Nr. 2Bedre utnyttelse av lastebiler - Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet (Brage)
Erill Bø, Stein Erik Grønland og Linus Henning
januar 2011
Nr. 1Streknings-ATK - Resultat av evaluering (Brage)
Arild Ragnøy
januar 2011
No. 1EAutomatic Section Speed Control - Results of Evaluation (Brage)
Arild Ragnøy
januar 2011
Sist oppdatert:

Publikasjoner fra Statens vegvesen