God oversikt over de geologiske forholdene er svært viktig for at de riktige løsningene skal bli valgt ved planlegging og bygging av nye veger og tunneler.

Geologiske undersøkelser ligger til grunn ved utarbeidelse av sikre kostnadsanslag for blant annet tunneler, skjæringer og skredtiltak.

Person som er ute i felten.
Feltkartlegging. Foto: Vegard Utstøl Jacobsen

Geologene i Statens vegvesen har oppgaver knyttet til hele vegnettets levetid, fra tidlig planfase, gjennom kommunedelplan/fylkesdelplan, reguleringsplan, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, oppfølging under bygging og videre inn i driftsfasen.

Geologene utfører ingeniørgeologisk prosjektering og rådgivning innenfor problemstillinger hovedsakelig knyttet til stabilitet av tunneler, vegskjæringer, brufundamenter og skred. Ulike problemstillinger knyttet til miljø er også aktuelle, som bygging i alunskifer eller sulfidførende berg. Geologene bistår under drifting av vegnettet, for eksempel ved inspeksjon av tunneler og ved akutthendelser langs vegnettet (steinsprang, skred mm).

Typiske arbeidsoppgaver/temaer for en geolog i Statens vegvesen er

  • Ingeniørgeologisk kartlegging Planlegging og oppfølging av grunnundersøkelser
  • Kontroll og oppfølging i byggefasen, vurdering av bergsikring
  • Inspeksjoner i eksisterende tunneler og bergskjæringer
  • Bergsprengning og sprengningsmetoder
  • Injeksjon i berg
  • Stabilitetsvurderinger for brufundamenter
  • Bergmekaniske vurderinger, numerisk analyse
  • Stabilitets- og skredvurderinger (berg, ur, løsmasser, is og snø); sikringsmetoder og sikringsomfang (se skred)
  • Miljøgeologi
To personer som står ved en fjellvegg.
Feltkartlegging for ny tunnel. Foto: Vegard Utstøl Jacobsen
Undersøkelse av tunneltaket.
Pigging i Mælefjelltunnelen. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Geofag