For å redusere antall skredhendelser og konsekvensene av disse, foregår det et kontinuerlig arbeid med å bygge fysiske sikringstiltak langs det skredutsatte vegnettet. I tillegg til fysiske tiltak, er det viktig å ha en god beredskap for å håndtere skred og skredfare som påvirker vegnettet. Som en del av dette beredskapsarbeidet bidrar Statens vegvesen til den regionale skredvarslingen i Norge.