Hvis eiendommen ligger langs en kommunal vei må du sjekke med kommunen. Ligger eiendommen langs en riks- eller fylkesvei, så er det nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen for:

  • bygging av ny avkjørsel
  • utvidet eller endret bruk av avkjørsel
  • bygningers avstand fra offentlig vei
  • anlegg av ledninger med videre over, under eller langs veien

Er dette tilfelle må du søke om ny avkjørsel eller søke dispensasjon fra byggegrenser.

Direktoratet for byggkvalitet (DBIK) har laget en veileder som kan være nyttig hvis du har planer om å bygge på en bebygd eiendom som ligger langs vei.

Sette opp bygning i nærheten av vei? Merk deg avstanden til veien

Skal du sette opp en bygning langs vei, i uregulert område, er dette kort oppsummert reglene du må ta hensyn til (avstandene er målt fra midten av veien):

  • 15 meter fra gang- og sykkelvei
  • 15 meter fra kommunal vei
  • 50 meter fra fylkesvei (som hovedregel, men avstanden kan og være mindre)
  • 50 meter til riksvei (kan også være mindre, men også være opp til 100 meter)
  • Du kan lese mer om byggegrense mot offentlig vei i kapittel 5 i veglova.

Finnes det reguleringsplan for området, kan det være tegnet inn en nærmere byggegrense mot vei i planen. Finnes reguleringsplan, men uten byggegrense mot vei? Da kan du finne avstanden du må ha til vei i tabellen under. Du må først finne ut hvilket årstall reguleringsplanen din er fra, og deretter velge raden for det tidsrommet reguleringsplanen er fra.

I tabellen under ser du generelle byggegrenser i henhold til Veglova i ulike tidsepoker.
Alle mål er i meter.

Tidsrom (når loven var i kraft)Avstand til kommunal veiAvstand til fylkesveiAvstand til riksveiAvstand måles fra 
1/7-1913 -  11/8-19313,53,53,5Veikant/Fra ytterkant av fortau
12/8-1931 - 27/7-19385,05,05,0Veikant/Fra ytterkant av fortau
28/7-1938 - 31/12-19637,57,57,5Veikant/Fra ytterkant av fortau
1/1-1964 - 31/6-199612,512,530Veiens midtlinje
1/7-1996 - 31/12-2009151550, kan sette lavereVeiens midtlinje
1/1-2010 - nå15 5050, kan økes til 100Veiens midtlinje

Bygge garasje?

Er eiendommen bebygd har den i de aller fleste tilfeller allerede en godkjent avkjørsel.

Bygger du garasje utenfor byggegrenser og frisiktsoner langs veien (fylkes-eller riksvei), og bruker den samme avkjørselen som er der fra før, er det ikke nødvendig med søknad til Vegvesenet. Men husk at du ikke må plassere garasjebygget slik at biler og andre kjøretøy må rygge ut på veien eller blir stående og sperre for trafikk på vei, fortau eller gang- og sykkelvei før de kan kjøre inn i garasjen.

Hvis du eventuelt ønsker å plassere garasjen nærmere vei enn det byggegrensa tilsier, må du søke om dispensasjon fra byggegrense. Og ønsker du å flytte på den eksisterende avkjørselen, må du søke om endret avkjørsel.

 

Husk at du må ha godkjent avkjørsel for å bygge garasjeHusk at du må ha godkjent avkjørsel for å bygge garasje

Kontakt oss

Trenger du å snakke med noen i Statens vegvesen om dette kan du ta kontakt med din lokale vegavdeling.