Hvis eiendommen ligger langs en kommunal vei må du sjekke med kommunen. Ligger eiendommen langs en riks- eller fylkesvei, så er det nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen for:

  • bygging av ny avkjørsel
  • utvidet eller endret bruk av avkjørsel
  • bygningers avstand fra offentlig vei
  • anlegg av ledninger med videre over, under eller langs veien

Er dette tilfelle må du søke om ny avkjørsel og/eller søke dispensasjon fra byggegrenser.

Direktoratet for byggkvalitet (DBIK) har laget en veileder som kan være nyttig hvis du har planer om å bygge på en bebygd eiendom som ligger langs vei.

Kontakt oss

Trenger du å snakke med noen i Statens vegvesen om dette kan du ta kontakt med din lokale vegavdeling.