Nasjonalt kodehefte er ikke lenger relevant ved klassifisering av nye kjøretøy som skal enkeltgodkjennes.

Særlig gjelder dette angivelsen av koder for påbygg, som nå utelukkende følger de harmoniserte klassifiseringsreglene som er fastsatt innenfor EU.

  • Fabrikanten skal som tidligere følge bilforskriften § 1-5 ved klassifisering av bil og tilhenger til bil.
  • Denne viser bl.a. til forordning (EU) 2018/858 artikkel 4.
  • I tillegg til vilkårene i forordningens artikkel 4, henvises det til forordningens vedlegg 1 som også omhandler fastsettelse av karosserikoder, samt tillegg 2 som opplister tall for supplering av karosserikodene.

For et typisk kjøretøy i klasse N3 med separat førerhus og kran, vil dette da fremstå som følgende: N3/BA/26

Det er av stor betydning at fabrikanten fastsetter riktig teknisk klassifisering, da dette har betydning for saksbehandlingen av kjøretøyet.

Avgiftsmessig klassifisering følger forskrift om engangsavgift på motorvogner.

  • Fastsettelsen gjøres med bakgrunn i den tekniske klassifiseringen og øvrige tekniske krav, samt;
  • Særreglene i forskrift om engangsavgift på motorvogner

Dette innebærer at det må tydelig fremkomme av søknaden dersom fabrikant eller søker har bygget kjøretøyet etter særlige forhold som skal legges til grunn ved fastsettelse av avgiftsmessige definisjoner.

Eksempel på dette kan være hvor det er godsrommets eller lasteplanets lengde som og bredde som betinger en særlig avgiftsgruppe.