Veilederen dekker import av både brukte og nye kjøretøy, og kjøretøy som er ombygd/påbygd i Norge før godkjenning.

Tjenesten er ikke uttømmende på alle områder fordi det på grunn av brukervennligheten er satt begrensninger på omfang av tekniske data. Tjenesten kan benyttes både av profesjonelle og private importører.  

Foreløpig er tjenesten et tilbud for kjøretøy i klassene M (personbil og buss), N (varebil og lastebil), og O (tilhenger til klasse M og N).  

Tjenesten er delt i tre steg:

1 – Kjøretøystatus

Her velges ett av syv alternativ i forhold til beskrivelsene nedenfor. Utdypende forklaringer er knyttet til hvert valg.

EF-typegodkjent – original stand

Kjøretøyet er nytt eller brukt, og er produsert i henhold til en spesifikk EF-typegodkjenning. Kjøretøyet må være i original stand, dvs. som levert fra fabrikk.
Alle tekniske krav anses for tilfredsstilt.

EF-typegodkjent – ombygget/påbygget

Kjøretøyet er nytt eller brukt, og er produsert i henhold til en spesifikk EF-typegodkjenning, men er ombygget/påbygget i forhold til denne.

Tidligere godkjent i EU-/EØS-land

Kjøretøyet kan være nytt; dvs. godkjent av eksportlandet men ikke tatt i bruk, eller brukt; dvs. ordinært registrert i eksportlandet. Godkjenningen kan være gitt på grunnlag av nasjonale krav i eksportlandet eller i en kombinasjon med EF-krav.

Importert fra land utenfor EU/EØS

Kjøretøyet kan være nytt eller brukt. Tidligere godkjenningen kan være gitt på grunnlag av nasjonale krav i eksportlandet.

Nytt kjøretøy oppbygd i Norge

Kjøretøyet er i sin helhet oppbygd i Norge. Godkjenningsordningen omfatter også kjøretøy der byggeprosessen er påbegynt i utlandet men sluttføres i Norge.

Bil med spesielle unntak (§ 1-15)

Kjøretøyforskriftens § 1-15, Spesielle unntak for bil, regulerer de krav som gjelder for enkeltgodkjenning av kjøretøyet. Godkjenningsordningen gjelder kun for Personbil (M1) og Varebil (N1), nye eller brukte.

Bevaringsverdig kjøretøy

Kjøretøyforskriftens § 1-9, Bevaringsverdige kjøretøy, regulerer de krav som gjelder for enkeltgodkjenning av kjøretøyet.

Etter valg vil en knapp for «Gå videre» aktiveres for å kunne gå til steg 2.

2 – Tekniske kjøretøydata

Følgende data må fylles ut:

Kjøretøyet er nytt eller brukt

Dersom kjøretøyet er nytt (ikke tidligere registrert eller tatt i bruk) vil feltet «Registrert/tatt i bruk» automatisk fylles ut med dagens dato, og det regelsettet som gjelder denne datoen vil bli benyttet.

Dersom kjøretøyet er brukt (registrert eller tatt i bruk i utlandet) må aktuell dato for førstegangs registrering eller dato for første gangs bruk fylles inn i feltet «Registrert/tatt i bruk». En datovelger for dette aktiveres.

NB! Kjøretøy eldre enn 01.01.1995 dekkes ikke av tjenesten.

Registrert/tatt i bruk

Se over.

Kjøretøygruppe

Aktuelle klassifiseringer er:

  • M1 Personbil (Maks 9 sitteplasser)
  • M2 Buss (Tillatt totalvekt maks 5.000 kg, minst 10 sitteplasser)
  • M3 Buss (Tillatt totalvekt over 5.000 kg, minst 10 sitteplasser)
  • N1 Varebil (Tillatt totalvekt maks 3.500 kg)
  • N2 Lastebil (Tillatt totalvekt over 3.500 kg, men maks 12.000 kg)
  • N3 Lastebil (Tillatt totalvekt over 12.000 kg)
  • O1 Tilhenger (Tillatt totalvekt maks 750 kg)
  • O2 Tilhenger (Tillatt totalvekt over 750, men maks 3.500 kg)
  • O3 Tilhenger (Tillatt totalvekt over 3.500, men maks 10.000 kg)
  • O4 Tilhenger (Tillatt totalvekt over 10.000 kg)

Tillatt totalvekt

Verdien i dette feltet vil bli validert opp mot vektbegrensninger i aktuell «Kjøretøygruppe».

Egenvekt

Verdien i dette feltet må ikke overstige «Tillatt totalvekt».

Drivstoff

Datafeltet er ikke aktivt for tilhengere, og er selvforklarende med to unntak:
«Bensin hybrid» og «Diesel hybrid» skal forstås som kjøretøy som har én motor med henholdsvis bensin eller diesel som hoveddrivstoff, og som i tillegg kan benytte et annet drivstoff – vanligvis gass.

Elektriske hybrider velger «Elektrisk» som drivstoff.

Antall sitteplasser inkl. fører

Verdien i dette feltet vil bli validert opp mot sitteplassbegrensninger i aktuell «Kjøretøygruppe». Datafeltet er ikke aktivt for tilhengere.

Bilen har hengerfeste

En avkryssingsboks som genererer eventuelle krav til tilhengerfeste.

Er semitrailer

Avkryssingsboksen vil kun vises dersom tilhenger med klassifisering O3 eller O4 er valgt under «Kjøretøygruppe», og generer spesielle krav til kombinasjonen svingskive/king-pin.

For å kunne gå videre og vise krav til kjøretøyet må også følgende bekreftes: «Jeg har forstått at tjenesten kun viser krav, og at svaret kun er veiledende og ikke kan anses som en forhåndsgodkjennelse.»

Knappene «Gå tilbake» og «Vis krav til kjøretøy» vil nå være aktive. Dersom validering av datafelt i registreringsbildet feiler, ett eller flere datafelt ikke er fylt ut eller bekreftelse ikke er huket av, vil feil eller mangler bli markert med rødt.

3 – Krav til kjøretøy

Som resultat presenteres det en liste med kravområder. Hvert kravområde kan ekspanderes ved å klikke på det, og vil da vise hjemmel og de alternative kravnivåene (rettsaktene) som kan benyttes for å få godkjent aktuelt kravområde.

Dersom flere kravnivå vises skal disse oppfattes som likeverdige, slik at kun ett av alternativene må tilfredsstilles.

Kjøretøy som er førstegangsregistrert eller tatt i bruk før 15.09.2012 vil få opp krav som er hjemlet i Kjøretøyforskriften (FOR-1994-10-04-918). Nyere kjøretøy enn dette vil få opp krav som er hjemlet i Bilforskriften (FOR-2012-07-05-817).

Kjøretøy som søkes enkeltgodkjent etter Kjøretøyforskriftens § 1-9 (Bevaringsverdige kjøretøy) eller etter Kjøretøyforskriftens § 1-15 (Spesielle unntak for bil) vil få opp et begrenset antall kravområder.

Et dokument med alle aktuelle kravområder og tilhørende kravnivå genereres med valget «Skriv ut». NB! Dokumentet kan bli mange sider!

Merknad til forordninger fra FN (ECE):

Svært mange av forordningene har definerte overgangsordninger i form av forlengelser (extensions) for å gi kjøretøyprodusenter tid til å omstille seg til nye/endrede krav. Dette vil fremkomme som «ECE nr.serie Ext.», for eksempel ECE 48.02 Ext. (Lysmontering).

Kravveileder