Gebyr for 2019

Fellesskapsløyve

For hoveddokument er kostnaden kr. 3 800.

For hver attesterte kopi er kostnaden kr. 1 120.

Kompetansebevis

For å få utstedt kompetansebevis er kostanden kr. 280.

Garantisum fra 1. januar 2020

I perioden fra 1. januar til 31. desember 2020 er garantisummen etter avrunding satt til kr. 90 000 for det første løyvet, og kr. 50 000 for de påfølgende løyvene i hver løyvekategori.

Vi viser til rundskriv N-1/2020 - Garantisum for løyve for 2020 - Oppheving av rundskriv N-1/2019 (PDF).

Viktig

Garantier utstedt etter 1. januar 2020 skal inneholde nye garantisummer (som over). Gjøres det endring på eksisterende garantier på bakgrunn av økning eller reduksjon må det være samsvar mellom antall aktive løyver og ny garantisum for 2020.

For søknad som er mottatt i 2019, men som ikke er komplett med all påkrevd dokumentasjon før 1.1.2020, må garantisum være etter gjeldende garantisummer for 2020.

Ny garantitekst fra 1. januar 2019

Finans Norge rettet for en tid tilbake et framlegg til Samferdselsdepartementet om å endre innholdet i pkt. 5 i gjeldende garantitekst om garantiperiode ved ombytte av garantier.

Bakgrunnen for framlegget er at dagens ordning har vist seg vanskelig å administrere. Samferdselsdepartementet har gjort en vurdering av framlegget og samtykker til at pkt. 5 i garantiteksten blir erstattet med ny tekst. I vurderingen av framlegget er det lagt vekt på at garantien fortsatt vil virke som fullverdig dokumentasjon for tilfredsstillende økonomisk evne hos søker/løyvehaver. Endringen vil føre til at ordningen blir enklere å administrere for de som stiller slike garantier og for transportnæringen vil endringen føre til uendret eller noe lavere kostnad. 

Viktig presisering

I rundskriv N-3/2018 – Endring i garantiformular for løyve for gods- og persontransport (PDF) er følgende presisert:

«Iverksetting: 
Endringa skal gjelde frå 1. januar 2019. Nytt garantiformular skal brukast på nye garantiar som blir stilte etter 1. januar 2019 eller når det etter 1. januar 2019 skjer eit bytte av tidlegare stilte garantiar, anten ved bytte av garantist eller ved opp- eller nedtrapping av talet på løyver hos løyvehavar.» 

Garantitekst (garantiformular) med nevnte endring (PDF)

Oppseiing av garanti

Vi vil gjera merksam på at det berre er løyvehavar eller garantist som kan seie opp ein garanti. Løyvemyndigheita som tredjepart har ingen juridisk rett til å seie opp ein avtale som er inngått mellom to andre partar.

Løyvehavar kan når han måtte ønskje det sei opp ein garanti over for garantist. Garantist er i etterkant forplikta til å straks underrette løyvemyndigheita om dette.

Seier garantist opp garantien skal dette underrettast til løyvehavar og løyvemyndigheita 2 månader i førevegen. Dette betyr at løyvehavar har 2 månader på seg til å skaffa ny garanti.

Det vil ved mottak av oppseiing verta frå løyvemyndigheita sendt ut varsel om tilbakekall av løyver til løyvehavar med frist til å skaffa ny garanti. Overheld ein ikkje denne fristen, vil løyver bli tilbakekalla endeleg.

Vi vil og gjere ein merksam på at dersom ein som løyvehavar sjølv har sagt opp garantien og ikkje har skaffa ny garanti, så tilfredsstiller ein ikkje lenger vilkåra til å drive med løyvepliktig transport.

Informasjon til garantist

Løyvemyndigheit:
Statens vegvesen, Nasjonal transportløyve
Org.nr.: 971032081

Garantidokument skal sendes frå garantist per post eller e-post til adressa under.

Statens vegvesen, Region vest
Nasjonal transportløyve
Postboks 43
6861 Leikanger

E-post: firmapost-vest@vegvesen.no