EØS-avtalen pålegger Norge å følge bestemmelser om miljømerking. Bestemmelsene gjelder tilbydere av nye biler for salg og leasing, og ved salg av nye dekk.

Energimerking av nye personbiler

Illustrasjon av "Miljø- og energimerking-skjema for nye personbiler"
Miljø- og energimerking skjema for nye personbiler

Kravene til energimerking, miljøinformasjon og de nærmere reglene om vegvesenets tilsynsmyndighet, fremgår av forskrift av 11. juli 2001 nr. 829 om energimerking m.v. av nye personbiler.

Det praktiske ansvaret for å føre tilsyn med bestemmelsene i merkeforskriften er lagt til Statens vegvesen.

Formålet med bestemmelsene om energimerking av nye personbiler er å bidra til reduksjon av klimagasser, idet en stor del av CO2-utslippene stammer fra personbiler. Informasjon i form av relevante og sammenlignbare opplysninger om personbilers drivstofforbruk, CO2-utslipp og NOx-utslipp skal bidra til at forbrukernes valg styres i retning av biler som bruker mindre drivstoff og dermed også har lavere utslipp. Dette skal igjen føre til at produsentene treffer tiltak med sikte på å få ned drivstofforbruket i bilene de produserer.

Forskriften gir nærmere regler om hvordan man ved utstilling av nye personbiler for salg eller leasing, plikter å opplyse forbrukerne om drivstofforbruk, CO2-utslipp og NOx-utslipp. Det skal blant annet plasseres et energimerke til hver enkelt bil som utstilles med opplysninger om drivstofforbruk, CO2-utslipp og NOx-utslipp. Utstiller skal også gi forbrukere som ber om det, gratis tilgang til «Nybilvelgeren», som gir oversikt over de ulike bilmerkers og modellers drivstofforbruk og utslipp, samt sørge for at det i utstillingslokalet finnes plakat eller display med samme opplysninger for samtlige utstilte kjøretøy. Nullutslippsbiler (i praksis helelektriske biler eller hydrogenbiler) er unntatt fra kravet om energimerke. «Lavutslippsbiler», som for eksempel plug-in hybridbiler, er imidlertid omfattet av merkeordningen.

Statens vegvesen har sammen med bilbransjen laget en frivillig plakat for miljø- og energimerking av nye personbiler. 

Standard energimerke for nye personbiler (Bilimportørenes landsforening) med informasjon om hvordan plakaten skal fylles ut.

Informasjonsark om tilsynsordningen - energimerking av personbil(PDF).

Veileder for energimerking av nye personbiler (PDF)

Dekkmerking

Den 1. januar 2013 trådte forskrift av 17. desember 2012 nr. 1325 om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m. (dekkmerkeforskriften) i kraft. Dekkmerkeforskriften innfører en obligatorisk merkeordning for bildekk med henblikk på rullemotstand, våtgrep og støy. For vinterdekk kan det også være aktuelt med merking for veigrep på snø og/eller is. Dette innebærer at enhver som tilbyr og utstiller nye dekk for salg skal sørge for at dekkene er merket med et standardisert dekkmerke og sørge for at dette er synlig for kjøperen. Forskriften inneholder bestemmelser om hvordan dekkene skal merkes, hvem som har ansvaret for å sørge for merkingen og hvordan merkekravene skal følges opp, herunder nærmere bestemmelser om tilsyn og sanksjoner ved brudd på bestemmelsene. Se illustrasjon av de forskjellige dekkmerkene på commission.europa.eu sine nettsider (åpnes i nytt vindu)

Formålet med bestemmelsene om merking av dekk er å påvirke kjøperen til å kjøpe sikrere, mer støysvake og mer drivstoffeffektive dekk. Dette vil igjen kunne oppmuntre dekkprodusentene til å oppfylle de nevnte kriteriene best mulig.

Det er Statens vegvesen som er gitt myndighet til å føre tilsyn etter dekkmerkeforskriften.

Informasjonsark om tilsynsordningen - dekkmerking (PDF)