Ved årsskiftet 2011/2012 påførte orkanen Dagmar i skader på et landkar på Bergsøysundbrua mellom Aspøya og Bergsøya i Møre og Romsdal. Da reparasjonsarbeider foregikk i september 2016, raste en steinfylling, og en gravemaskinen tippet i sjøen. Føreren kom fra det uten skader.

Arbeid på og ved sjø er risikoutsatt. Det har vært flere hendelser der gravemaskin tippet ut i sjøen. I 2012 førte en slik ulykke til tap av liv.

Bergsøysundbrua er ei flytebru. For å komme til arbeidet ble det lagt en anleggsvei i sjøkanten. Steinmasser ble flyttet med gravemaskin og lagt ut i sjø der orkanen hadde vasket vekk plastringsstein.

Direkte årsak

Statens vegvesens undersøkelsesgruppe for region midt har gjennomgått hendelsen. Gruppen mener at den direkte årsaken var at mellomlagring av stein tilførte fyllmassen ekstra belastning som førte til utrasingen.

Bakenforliggende årsaker

Undersøkelsen viser til flere bakenforliggende årsaker, blant annet mangelfull oppdatering av SHA- plan, byggherrens risikovurdering, og mangelfull prosedyre for gjennomføring.

Beredskapen var heller ikke tilfredsstillende. Det manglet en beredskapsplan, og ingen beredskapsbåt i umiddelbar nærhet.

Konklusjoner og læring

Mer tilstedeværelse og oppfølging fra byggherre kunne ha påvirket utfallet. Gruppens hovedkonklusjon er at det må vurderes å tilføre kompetanse og ressurser til risikoutsatte tilleggsarbeider i en driftskontrakt. Reparasjonsarbeidene ble utført som tilleggsarbeider til en driftskontrakt. I gitte tilfeller kan det også være hensiktsmessig å gjennomføre tilleggsarbeider som eget prosjekt.