Her kan du lese Statens vegvesen sin personvernerklæring.

Denne personvernerklæringen gir deg overordnet informasjon om Statens vegvesens behandling av personopplysninger, samt hvilke rettigheter du som registrert kan ta i bruk.

Det er Statens vegvesen, ved vegdirektøren, som er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som skjer i vår etat. Oppgaven med å følge opp dette til daglig er delegert i henhold til interne retningslinjer.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Statens vegvesen behandler de personopplysningene vi trenger for å ivareta ansvaret vårt for veg og vegtrafikk i Norge. Statens vegvesen behandler personopplysninger for å utføre oppgaver som å planlegge, bygge, vedlikeholde og drifte offentlige veger, kreve inn bompenger og overvåke trafikken for sørge for god trafikksikkerhet og fremkommelighet på vegene, godkjenne og registre kjøretøy, utstede førerkort, utstede transportløyver og tillatelser, kontrollere og føre tilsyn med regelverket vårt m.m.

Statens vegvesen behandler også personopplysninger fra avsluttede, relevante saker fra de alminnelige domstolene, med formål å etablere et presedensarkiv og sikre likebehandling i praksis.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Statens vegvesens behandling av personopplysninger er først og fremst hjemlet i lover med tilhørende forskrifter. Dette er hovedsakelig veglova, vegtrafikkloven, yrkestransportlova, ITS-loven, lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy, forurensningsloven og personopplysningsloven.

Statens vegvesen behandler også personopplysninger som følge av forpliktelser i arbeidsmiljøloven, anskaffelsesloven og allmenngjøringsloven – alle med tilhørende forskrifter. Videre behandler Statens vegvesen personopplysninger som følge av reglene i forvaltningsloven, arkivloven, offentleglova, bokføringsloven m.m.

Statens vegvesen kan også behandle personopplysninger med grunnlag i berettiget interesse, når det gjelder vegrelaterte rettsavgjørelser der Statens vegvesen gjennom staten ved Samferdselsdepartementet er part eller det relevant for Statens vegvesen

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hva slags type personopplysninger Statens vegvesen behandler avhenger av oppgavene vi skal løse.

Statens vegvesen behandler blant annet:

 • identifikasjonsinformasjon som for eksempel personnummer, navn, kjennemerke på kjøretøy, understellsnummer, gårds- og bruksnummer
 • kontaktopplysninger som for eksempel adresse, e-postadresse, telefonnummer
 • kompetanse i forbindelse med godkjenning av trafikklærere og yrkessjåfører
 • helseopplysninger i forbindelse med førerrettigheter, bompenger, ulykkesarbeid, HC-parkering
 • straff og administrative sanksjoner i forbindelse med søknader om løyve, ved tilsyn og kontroll, kontraktsinngåelse – og oppfølging
 • bilde og video for eksempel i forbindelse med utstedelse av førerkort, kjennemerkegjenkjenningssystemet (ANPR) og innkreving av bompenger
 • personopplysninger som fremgår i rettsavgjørelser der Statens vegvesen gjennom staten v/ Samferdselsdepartementet er part, eller andre vegrelaterte rettsavgjørelser hvor andre vegmyndigheter er part, men som har relevans for Statens vegvesen. Det kan unntaksvis forekomme særlige kategorier personopplysninger

Kameraovervåking av trafikken er hovedsakelig innrettet slik at personopplysninger ikke skal fanges opp. Dette gjelder også ved bruk av dashbordkameraer ved tilstandsundersøkelser av veien og ved kontroll av trafikkskilting, signalanlegg og veioppmerking.

Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Statens vegvesen må følge personopplysningsloven, forvaltningsloven, arkivloven og offentleglova slik at personopplysningene dine blir behandlet på en forsvarlig, korrekt og sikker måte.

Statens vegvesen har flere elektroniske registre og systemer som inneholder personopplysninger. Noen eksempler på dette er:

 • Kunderegisteret inneholder informasjon om alle våre brukere. Offisielle data om en bruker hentes og oppdateres daglig fra Det sentrale folkeregisteret og Enhetsregisteret.
 • MIME360 er saksbehandlings- og arkivsystemet til Statens vegvesen. Systemet skal sikre forsvarlig saksbehandling i etaten i henhold til regelverket.
 • Kjøretøyregisteret er et nasjonalt register over kjøretøyparken. I tillegg er det et fagsystem for behandling av søknader om godkjenning av kjøretøy. Systemet har også en elektronisk løsning for registrering av kjøretøy via kjøretøyforhandlere.
 • Førerkortregisteret er et nasjonalt register over førerrettigheter og andre kompetansebevis knyttet til føring av kjøretøy.
 • Bompengesystemene brukes til automatisk identifisering av kjøretøy som passerer bomstasjonen, fastsettelse av pris, rabatt og betalingsfritak for den enkelte passering og innkreving av bompenger.
 • Veitrafikksentralens systemer består av et system for loggføring av hendelser på veien, kameraer langs vei og i tunneler for overvåking av trafikken og et telefonisystem for å motta meldinger om hendelser på veien.
 • Ulykkesanalysesystemer der det analyseres informasjon om veitrafikkulykker for å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken.
 • Grunnervervssystemet er et system der det lagres opplysninger om erverv av eiendom til veibygging.
 • KRIMREG er et system for mottak og behandling av tips og informasjon om samfunnsskadelig og kriminell aktivitet innenfor Statens vegvesen sitt ansvarsområde, særlig på trafikant- og kjøretøyområdet og ved oppfølging av kontrakter der Statens vegvesen er veimyndighet og byggherre.

Hvor henter vi personopplysningene dine fra?

Statens vegvesen henter inn personopplysninger fra deg i forbindelse med søknader og andre henvendelser. Statens vegvesen henter også inn personopplysninger fra mange andre kilder. Eksempler er andre offentlige etater, som bl.a. Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, NAV og tolletaten.

Videre henter Statens vegvesen inn personopplysninger fra entreprenører og konsulenter som Statens vegvesen har avtaler med, fra private som har tipset oss om ulovlige forhold, fra hendelser på veien e.l., og fra offentlige tilgjengelige kilder (f.eks. fra nettsider, sosiale medier, observasjoner). Videre kan Statens vegvesen hente inn personopplysninger fra utenlandske myndigheter etter internasjonalt regelverk eller avtale.

Statens vegvesen kan også hente inn personopplysninger fra offentlige tilgjengelige rettsavgjørelser.

Hvem mottar personopplysningene dine?

Statens vegvesen kan utlevere personopplysninger der det er rettslig grunnlag for det. 

Dette omfatter bl.a. utlevering til

 • databehandlere og felles behandlingsansvarlige
 • andre offentlige etater (som f.eks. politiet, nødetatene, NAV, Skatteetaten, Havarikommisjonen, SSB)
 • andre vegeiere som fylkeskommunene og Nye Veier
 • utenlandske myndigheter etter internasjonalt regelverk eller avtale og der det er grunnlag for utlevering etter offentleglova og forvaltningsloven m.m.

Statens vegvesen offentliggjør også personopplysninger, for eksempel i løyveregisteret. Her finner du oversikt over Statens vegvesens åpne data.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Statens vegvesen behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig. Hvor lenge dette er varierer med hva slags behandling det gjelder. Samtidig har Statens vegvesen arkivplikt etter arkivlova. Statens vegvesen må derfor som regel oppbevare opplysningene også etter saksbehandlingen er avsluttet.

Dette er rettighetene dine

Du har som registrert hos Statens vegvesen flere rettigheter. Dette kan innebære rett til innsyn, retting av feil, rett til sletting, rett til å kreve begrenset behandling, rett til å protestere, rett til dataportabilitet, rett til å trekke tilbake samtykke, samt rett til å klage.

Få mer informasjon om dine rettigheter, herunder muligheten for å klage (Datatilsynet.no)

Det er noen unntak fra disse rettighetene. Det er for eksempel unntak fra retten til informasjon og innsyn når det er nødvendig av hensyn til avdekking av brudd på regelverket vi forvalter og når opplysningene med hjemmel i lov er underlagt taushetsplikt. Det er også unntak fra retten til retting, sletting og begrensning av behandling. Det gjelder når Statens vegvesen er pålagt etter lov å oppbevare personopplysningene, f.eks. iht. arkivlova.

Spesielt om profilering og automatiserte avgjørelser

Noen av Statens vegvesens behandlinger er helautomatiserte. Det gjelder for eksempel flere selvbetjeningsløsninger som innlevering av salgsmelding og omregistrering i forbindelse med eierskifte av kjøretøy, samt bompengeinnkreving. Du kan alltid be om å få automatiserte avgjørelser overprøvd av en saksbehandler. Du kan også kontakte Statens vegvesen for å gi dine synspunkter på avgjørelsen, eller for å bestride avgjørelsen.

 

 

Personvern