Nasjonale trafikksikkerhetskampanjer er et strategisk viktig virkemiddel i Statens vegvesen s arbeid med Nullvisjonen.

Hovedmålet med kampanjene er atferdsendring som bidrar til å redusere antallet hardt skadde og drepte på det norske veinettet. 

Nullvisjonen er førende for hvilke trafikksikkerhetstemaer som prioriteres – visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Hva er en nasjonal trafikksikkerhetskampanje?

I en nasjonal trafikksikkerhetskampanje tar vi i bruk flere virkemiddel for å få trafikantene til å endre atferd.

Kommunikasjon vil alltid være sentralt, men vi skal alltid søke etter andre relevante virkemidler – som for eksempel juridiske, økonomiske eller fysiske tiltak.

Vi prioriterer de trafikksikkerhetstemaene hvor det er størst potensial for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, og der en nasjonal kampanje vurderes å være et effektivt virkemiddel.

Atferdsendring er krevende og tar tid. De nasjonale kampanjene skal derfor være faglig funderte, langsiktige satsinger som går over år.

Fart, oppmerksomhet og bilbelte er de prioriterte områdene nå. I tillegg jobber vi med forarbeid til en ny kampanje om samspill i trafikken.

Suksesskriterier for de nasjonale trafikksikkerhetskampanjene

Mange års systematisk, faglig fundert arbeid med kampanjer har gitt oss solid erfaring. Dette gir noen sentrale føringer for arbeidet:

  • faglig forankret strategi
  • konkrete handlingsalternativ
  • tydelige budskap
  • bevisst valg av målgrupper og kanaler
  • kombinasjon av virkemidler
  • tydelig avsenderidentitet
  • medarbeidere som ambassadører
  • gode verktøy for regional deltakelse og gjennomføring
  • evaluering for optimalisering og læring

Kampanjer