Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Kvænangen kommune utarbeide detaljreguleringsplan for ny Badderen bru. Vi ber om innspill til arbeidet.

Våren 2022 ble brua over Badderelva sterkt skadet i flom og måtte stenges. Ny og permanent bru skal bygges på samme sted som den skadde brua står i dag. Forventet byggestart er i 2024.

I løpet av første halvår 2023 (med forbehold om endring) starter arbeidet med å fjerne eksisterende bru, samt bygging av midlertidig omkjøringsveg. Det vil søkes dispensasjon for å kunne gjøre dette før ny reguleringsplan er vedtatt. Midlertidig omkjøringsveg legges oppstrøms fra E6.

Planområdet er markert med stiplet linje og skravur på vedlagte kart. Området kan bli redusert når endelig planforslag legges ut til offentlig ettersyn. Vi mener tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning, jamfør plan og bygningslovens §4-2.

Kart som viser avgrensinga av planområdet.
Planavgrensing. Illustrasjon: Statens vegvesen

Frist for innspill

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger sendes til eller Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen 06. januar 2023. Alle henvendelser må merkes 22/164177.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark