Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har ikke tatt stilling til om det skal anbefales å sette opp bom på fv. 282 ved Teigen.

Høsten 2022 skal trafikkutviklingen på lokalvegen mellom Krekling og Skollenborg vurderes med tanke på mulig utbedring av jernbaneundergangen ved Teigen.

 I en sak om ferske trafikktall gjennom bommene på E134 i Kongsberg presentert i forrige uke, har Statens vegvesen blitt feiltolket og misforstått av lokale medier:

Det er en vurdering av behovet for en bom på nevnte strekning som skal vurderes høsten 2022. Ferske tall om trafikkutviklingen på fv 286 ved Teigen viser en klar nedadgående trend de seneste årene. Det knytter også en viss usikkerhet til effekten av covid 19 på disse tallene.

Det er dette stortingsvedtaket knyttet til utbygging og finansiering av E134 Damåsen - Saggrenda som er bakgrunnen for vurderingen som gjøres:

«Stortinget ber regjeringen frem mot at prosjektet er ferdig og i den første tiden etter at veien er åpnet, vurdere muligheten for å kunne redusere noen av restriksjonene som Prop. 49 S (2014–2015) legger opp til på sideveiene, herunder muligheten for å redusere antallet bomstasjoner. Regjeringen bes samtidig om å vurdere effekter og konsekvenser av eventuell trafikklekkasje på sideveiene.»

Anbefaling av om det skal eller ikke skal etableres bom ved Teigen vil bli behandlet lokalpolitisk

Aktuelt for fylke(r): Viken