Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Rambøll og Narvik kommune, utarbeidet detaljreguleringsplanen og ber om merknader innen 14. oktober 2022.

Planforslaget består av følgende deler:

  • Plankart, datert 7. april 2022
  • Reguleringsbestemmelser, datert 29. april 2022
  • Planbeskrivelse
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), datert 25. mars 2022

Du finner planforslaget med vedlegg samlet på egen side.

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 14.10.2022 sendes skriftlige til:
Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller . Merk oversendelsen med saksnummer 20/71958.

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling.

Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐12. KMD har delegert myndigheten til å avgjøre klagesakene til fylkesmannen. Kommunen behandler klagesaken før den oversendes fylkesmannen. Eventuell klage sendes til kommunen.

Kontaktperson i Narvik kommune: Tonje Marit Brekken, tlf. 76 91 20 00, 
e‐post: tonje.brekken@narvik.kommune.no

Kontaktperson i Statens vegvesen: Kristin Vasshaug, tlf. 90 54 38 65,
e‐post: kristin.vasshaug@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Nordland