Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Karmøy kommune lage en detaljreguleringsplan for utbedring av E134 Husøyvegen, og ber om innspill til arbeidet.

Husøyvegen er en 2 km lang arm av E134 som går ut til Karmsund havn, Husøy. Havneområdet er under utvikling, og det er mange arbeidsplasser i havneområdet. Vegen er i dag for smal til at to vogntog kan møtes, og det mangler et tilbud til gående og syklende på strekningen. 

Hensikten med planarbeidet er å kunne utvide Husøyvegen for å gi bedre framkommelighet for næringstrafikken. Langsgående gang- og sykkelveg vil bedre trafikksikkerheten for gående og syklende.

Kart som viser avgrensningen av planområdet.
Planavgrensning. Illustrasjon: Statens vegvesen

Framdrift og frist for innspill

Målsettingen er å sende det ferdige planforslaget til Karmøy kommune i løpet av siste kvartal 2022, for politisk behandling og godkjenning. Prosjektet er prioritert i Nasjonal transportplan 2022–2033.

Dette er et varsel om at planarbeidet startes opp. Det vil også være anledning til å komme med innspill når planforslaget blir lagt ut til høring/ offentlig ettersyn. Høringen blir annonsert, og berørte parter og aktuelle høringsinstanser blir på nytt tilskrevet.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til Vegvesenet innen 17. juni 2022.

  • Send skriftlig uttale per e-post til firmapost@vegvesen.no eller med post til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.
  • Merk innspillet sak 20/169537

Vi gjør oppmerksom på at innspill og merknader ikke blir besvart direkte, men blir referert og kommentert i plandokumentene som blir lagt ut til høring. Vi gjør også oppmerksom på at vi i innledende fase går bredt ut med planavgrensning, men at denne snevres inn til det aktuelle arealbehovet når planen legges ut til høring.

Aktuelt regelverk

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 4-2 (2), Virkninger av planforslaget skal likevel beskrives i planbeskrivelsen, jf. Pbl.4-1 (1).

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter § 12-3.

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål til planarbeidet, kan du kontakte planleggingsleder Elisabeth Marken Danielsen på tlf. 22 07 30 00 eller e-post elisabeth.marken.danielsen@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Rogaland