Det er gjennomført registreringer og tilgjengelig informasjon er sammenstilt. Det gjennomføres vurderinger av aktuelle tiltak og utvikles tiltakspakker med ulike tidsperspektiv. Mulighetsstudien er sluttført i oktober 2023.

 

 

E14 fra Stjørdal til riksgrensen er 67 km og hovedvegforbindelse mellom Norge og Sverige i Midt-Norge. E14 er en del av det transeuropeiske vegnettverket (TERN - Trans-European Road Network). E14 går gjennom kommunene Stjørdal og Meråker.

Det er gjennomført enkelte mindre utbedringer langs E14 de senere år, men utfordringene langs strekningen fra Stjørdal til riksgrensen krever mer omfattende tiltak for å oppnå varige løsninger som er tilfredsstillende. Det er derfor behov for strategier både på kort og lang sikt, i tillegg til en koordinering av disse for å oppnå en rasjonell ressursbruk.

Mulighetsstudien skal bidra med kunnskapsgrunnlag for prioriteringer og nødvendig videre planarbeid. Målsettingen er å oppnå økt trafikksikkerhet samt bedre framkommelighet og regularitet langs strekningen, men trafikksikkerhet og framkommelighet må også ivaretas i påvente av mer varige løsninger. Strategiene skal også ivareta behovet for vurderinger av en eventuell trinnvis utvikling av E14.

Rapporten kan du lese her:
Mulighetsstudie E14_sluttrapport.pdf

Vei:
E14
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Stjørdal, Meråker
Fylker:
Trøndelag
Lengde:
66700 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
Vurdering av kostnader inngår i mulighetsstudien.

Europaveg 14 fra kryss med E6 i Stjørdal til Riksgrensen Storlien. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Anni Kari Pedersen

Prosjektleder
Telefon:
90 52 43 55
E-post:
Sist oppdatert: