Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Stort vedlikeholdsbehov og utdaterte konstruksjonsløsninger gjør at Vegvesenet ikke anbefaler gjenbruk av Sandviksbruene i nytt veianlegg.

Statens vegvesen anbefaler ikke gjenbruk av bruene på E18 ved Sandvika.
Statens vegvesen anbefaler ikke gjenbruk av bruene på E18 ved Sandvika. Foto: Bernt Ånund Ramsfjell, Norconsult

Statens vegvesen gjennomfører i disse dager trasèvurderinger på E18 som del av arbeidet med reguleringsplan for etappe 2 av E18 Vestkorridoren, som går mellom Ramstadsletta og Nesbru. Ny E18 planlegges i tunnel under Sandvika der E18 også skal kobles til E16. Reguleringsplanen for E18 Ramstadsletta – Nesbru planlegges lagt fram til politisk behandling i Bærum og Asker kommuner høsten 2023.

Som en del av trasèvurderingene har Norconsult, på oppdrag fra Statens vegvesen, vurdert mulighetene for å gjenbruke eksisterende bruer for om mulig å redusere kostnader og utslipp av CO2.  Det er gjort en overordnet kartlegging og vurdering av de bruene som er aktuelt å gjenbruke i nytt veganlegg, enten som bru for E18, bussveg, omkjøringsveg, fylkesveg eller gang- og sykkelveg.

Gjenbruk krever omfattende og dyrt vedlikehold

Vurderingen omfatter Blommenholm bru, Sjøholmen II bru, Kadettanden bru, Sandvika bruer, Kjørbro bru Bjørnsvik bruer, Slependen bruer og Nesøyveien bru.  Alle bruene er bygd etter gammel retningslinje, og de fleste av dem er bygd på 60- og 70-tallet.

Kartleggingen og vurderingen viser at Sandvika-bruene og særlig Bjørnsvik-bruene har et kontinuerlig behov for vedlikehold på grunn av utdaterte og dårlige konstruksjonsløsninger. Det samme gjelder for Kjørbro bru som har behov for omfattende og kostbar reparasjon. Slependen bruer er allerede forutsatt revet ved byggingen av ny E18. 

– Dette innebærer at vi, når vi skal legge fram forslag til reguleringsplan for E18 Ramstadsletta-Nesbru, vil foreslå at dagens bruer forbi Sandvika rives. Vi jobber nå med forslag til framtidsrettede løsninger som ivaretar behovet for omkjøringskapasitet når E18 er stengt og som også ivaretar ønsket om byutvikling mot strandsonen, sier prosjektsjef for E18 Vestkorridoren, Tom Hedalen.  

Portrettfoto Tom Hedalen, prosjektsjef E18 Vestkorridoren
Tom Hedalen er prosjektsjef for E18 Vestkorridoren. Foto: Dagrunn Husum
Aktuelt for fylke(r): Viken