Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Med utlysingen av entreprisen E102 Fornebukrysset-Strand har realiseringen av E18 Vestkorridoren nådd en ny stor og viktig milepæl.

Illustrasjon Fornebukrysset–Strand
Nytt Fornebukryss (nærmest) og Stabekklokket (ca midt i bildet) inngår i entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Illustrasjon: ViaNova

På E18 Lysaker–Ramstadsletta, første etappe på E18 Vestkorridoren pågår det for tiden forberedende anleggsarbeider på strekningen Fornebukrysset–Strand. Dette arbeidet skal klargjøre anleggsområdet og flytte dagens E18 i omlagt trasé, slik at arbeidene med prosjektets største entreprise, E102 Fornebukrysset–Strand kan starte om godt og vel ett år.

Ny E18, ny sykkelveg og ny forbindelse til Fornebu

Kontrakten som nå er lyst ut omfatter prosjektering og bygging av totalt 2,3 kilometer ny E18 med 2x3 felt på strekningen Fornebukysset–Strand i Bærum kommune. På deler av strekningen er det i tillegg vekslingsfelter. Av den totale E18-streknignen utgjør Høviktunnelen om lag 660 meter, med en bergtunnelandel på 440 meter. Dernest omfattes ny tverrforbindelse mellom Fornebu og Gjønnes. Dette gjelder Vestre Lenke fra Arenakrysset på Fornebu til entreprisegrensen i Gjønnestunnelen rett nord for Høviktunnelen. Det skal også bygges ny hovedsykkelveg mellom Fornebukrysset og Strand som del av denne entreprisen. I tillegg inngår endringer av tilstøtende lokalvegsystem med gang- og sykkelveger.

Kart som viser hovedentreprisene på prosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta
Hovedentreprisene på prosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta. Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS

Hovedarbeidene består av tunnel- og dagsoneanlegg, lokalveger, tette byggegroper, elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, riving og vegomlegging samt komplettering og istandsetting. Rundt 60 større og mindre konstruksjoner og tekniske bygg inngår i anlegget. Prislappen på arbeidene er antatt å lande på mellom 3,0 og 3,6 milliard kroner. Byggetiden er beregnet til 2023(sommer)–2030 med åpning av E18-delen av prosjektet i 2028.

Vektlegger klima og miljø både i tildeling og gjennomføring

I tillegg til krav til organisering, teknisk gjennomføring og økonomi, har Statens vegvesen i utlysingen lagt vekt på ivaretakelse av ytre miljø og reduksjon av klimagasser. Blant annet er det et krav at det ferdige prosjektet skal gi lavere utslipp. Det er også satt strenge klima- og miljøkrav til anleggsfasen, og det er stilt krav om CEEQUALsertifisering på minimum nivå «very good». Statens vegvesen vil også gi bonus for gjennomføring av løsninger som reduserer klimagassutslippene ut over det leverandørene legger inn i sitt tilbud. 

Bygges som totalentreprise

Byggingen av Fornebukrysset–Strand skal gjennomføres som totalentreprise. Det innebærer at entreprenøren/leverandøren i sin avtale med byggherren (Statens vegvesen) tar på seg både prosjekteringen og byggingen. Første del av konkurransen er prekvalifisering som skal være ferdig i juni 2022. Prekvalifiseringen gir grunnlag for å velge ut tre leverandører som Statens vegvesen senere inviterer til å levere tilbud og delta i forhandlinger. Planen er at Vegvesenet skal inngå kontrakt med leverandør sommeren 2023.

– Vi er glade for at vi nå har kommet så langt at vi kan lyse ut kontrakten på prosjektering og bygging av den mest omfattende og komplekse delen av prosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta. I tillegg til de tekniske utfordringene i prosjektet, er det utfordringer blant annet knyttet til grunnforhold og det at vi bygger i tettbebygd område med en veg med årsdøgntrafikk på 90 000 kjøretøyer. Jeg ser fram til å løse utfordringene sammen med vår framtidige leverandør, og jeg håper og tror på stor interesse og mange kvalifiserte tilbydere til den utlyste kontrakten, sier Kjetil Fløtre som er prosjektleder for entreprise E102 Fornebukrysset–Strand.

Foto av prosjektleder Kjetil Fløtre
Kjetil Fløtre er prosjektleder for entreprise E102 Fornebukrysset–Strand. Foto: Dagrunn Husum