Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den 8. desember behandler planutvalget i Bærum kommune det felles planprogrammet med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem.

Oversiktsbilde over Sandvika i Bærum kommune
Statens vegvesen og Bærum kommune legger 8. desember fram felles planprogram for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem. Foto: Helge Skoglund-Johnsen

Planprogrammet (baerum.kommune.no) omfatter ny hovedlokalvei langs Blommenholm–Slependen (fremtidig fylkesvei) med løsninger for kollektiv, høystandard hovedsykkelvei og gangveier. Det omfatter også Sandvika sjøfront med bl.a. Kjørbo, Kadettangen, Sandvika, Lakseberget og Sjøholmen. Planprogrammet skal avklare overordnede rammene for videre reguleringsarbeid. Det danner også rammer for byutviklingen langs Sandvika sjøfront de neste 100 årene.

Hovedlokalvei som premiss for utviklingen av Sandvika

I tråd med tidligere valgt konsept planlegger Statens vegvesen en hovedlokalvei med fire felt. For å sikre bussene bedre og mer forutsigbar framkommelighet planlegges det ene feltet i hver retning som kollektivfelt. I avvikssituasjoner, altså ved planlagte eller uforutsette hendelser i tunnelsystemet, vil hovedlokalveien være omkjøringsrute for trafikk. Det planlegges også høystandard hovedsykkelvei på separat anlegg. 

Bærum kommune har store byutviklingsambisjoner for Sandvika. Byen skal videreutvikles som en tydelig og attraktiv kultur- og regionby sentralt plassert i hovedstadsområdet. Når framtidig E18 legges i tunnel under Sandvika, blir det mulig å gjenetablere kontakten mellom Sandvika by, Sandvikselva og fjorden. Plassering og utforming av hovedlokalveien gjennom Sandvika vil være et viktig premiss for denne utviklingen.

Bærum kommune vil utrede tunnelløsning for den kommende fylkesveien

Et sentralt spørsmål i planprogrammet er om trafikken på hovedlokalveien skal gå over eller under bakken. Planprogrammet inneholder ett dagsonealternativ og ett kulvertalternativ for kryssing av Sandvikselva. Bærum kommune mener det er nødvendig å vurdere løsninger som begrenser trafikkbelastningen og ivaretar bymiljøet. Det foreslås derfor at kommunen bekoster en nødvendig utredning av kulvert/tunnelløsninger for fylkesveien videre, og da som et fullverdig alternativ til løsninger der fylkesveien legges i dagen.

Personbiltrafikken skal ikke vokse

En annen viktig premiss for planleggingen er at mest mulig av eksisterende anlegg skal gjenbrukes. I tillegg legges nullvekst i personbiltrafikken som premiss for arbeidet. For å nå målet om at veksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange, kreves både kommunale, fylkeskomunale og statlige tiltak knyttet til parkering, framkommelighet for buss, arealbruk, bedre kollektivtransporttilbud og brukerfinansiering.

Medvirkning/høring

Viken fylkeskommune har som fremtidig veieier deltatt i arbeidet med løsningen for hovedlokalveien. Undervegs i arbeidet har Statens vegvesen sammen med kommunene også gjennomført åpne folkemøter og møter med grunneiere som eier større arealer i planområdet.

Plangrammet for Sandvika sjøfront ble tidligere lagt på høring i perioden 06.05.2022–20.06.2022. Det ble også sendt tilleggsvarsel 04.08.2022 til enkelte høringsparter. Alle de 39 merknadene som kom innen fristen er vurdert og besvart av Statens vegvesen og/eller Bærum kommune, og lagt ved planprogrammet. På medvirkningsportalen til E18 Ramstadsletta–Nesbru (e18vkp2.no) finnes mer informasjon om prosjektet. Her kan de som ønsker det også stille spørsmål og gi innspill til planarbeidet.

Aktuelt for fylke(r): Viken