Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Denne uken starter Vegvesenet grunnundersøkelser i Sandvikselva. Av hensyn til fiskestammene i elva blir undersøkelsene gjennomført fra nå og ut sommeren.

Arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for ny E18 på strekningen Ramstadsletta–Nesbru startet i november 2020. Som et ledd i planarbeidet kartlegger Statens vegvesen grunnforholdene i planområdene grundigere. Slike grunnundersøkelsene er viktig forberedende arbeid for å avklare detaljert plassering av ny veg.

Kartlegger grunnforhold og omfang av svakhetssone

I arbeidet med kommunedelplan ble det avdekket en svakhetssone i grunnen under Sandvikselva. Grunnboringene og de seismiske undersøkelsene som skal gjennomføres i sommer skal skaffe mer detaljert informasjon som hvordan berget under Sandvikselva er sammensatt og kartlegge hvor dypt svakhetssonen går. Undersøkelsene vil hjelpe til å planlegge hvor dypt ned den framtidige tunnelen for E18 må legges og hvordan selve tunnelarbeidet skal gjennomføres.

– Kryssingen under Sandvikselva er et kritisk element for gjennomføring av etappe to i Vestkorridorprosjektet. Vi ønsker å forsøke å heve bunnpunktet (lavbrekket) på tunnelen mest mulig for å få et flatest mulig veg. Det er derfor viktig for oss at vi får gjort tilstrekkelige undersøkelser i denne fasen slik at vi ikke får noen overraskelser når vegen skal bygges, sier assisterende planleggingsleder for E18 Ramstadsletta–Nesbru, Torkild Åkerset.

Hensynet til fisken avgjør tidspunkt for arbeidet

Tidspunktet for grunnundersøkelsene under Sandvikselva er valgt ut fra at vi ikke ønsker å forstyrre til laksen og sjøørreten som lever og vandrer her. På våren, med hovedtyngde mai/ juni finner utvandringen av smolt sted, og ut over høsten er det oppvandring av gytefisk.

– Ved refraksjonsseismikk sender vi trykkbølger ned i bakken. I samråd med NVE og Bærum kommune har vi kommet til at grunnboringene og seismikk må gjennomføres i den korte perioden mellom vandringene til fisken. Da er det er minst fisk på den aktuelle lokaliteten og da potensialet for skade er lavest, forteller Torkild Åkerset.

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken