Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå gitt utslippstillatelse til driftsfasen av veganlegget E18 Lysaker–Ramstadsletta.

Utslippstillatelsen gjelder forurensning fra blant annet utslipp av tunnelvann fra Høviktunnelen, Stabekklokket og Strandlokket, overvann fra dagsone Ramstadsletta – via overvannskanal til Solvikbukta, overvann fra dagsone mellom Stabekklokket og Høviktunnelen – til Holtekilen ved Holtet og overvann fra veganlegg fra Fornebukrysset til Stabekklokket – til overvannsutslipp innerst i Holtekilen.

I tillegg omfattes overvann fra veganlegg Lysaker til Fornebukrysset – via overvannsledning til Lysakerelva. Tillatelsen er basert på ÅDT på 90 500 kjøretøyer per døgn for mest trafikkerte strekning.

Krav om rensing og tiltak for å redusere forurensning

Statsforvalteren i Oslo og Viken har stilt flere vilkår for å begrense forurensning i vann som slippes ut fra vegvbane og tunnel. Mellom annet er det fastsatt grenseverdier for rensing av utslipp av vegvann til Oslofjorden. Statens vegvesen skal også  etablere effektive renseinnretninger og sørge for avbøtende tiltak for å redusere forurensning. Det er også et vilkår at tunnelvaskevann skal renses i flere trinn, og statsforvalter har i tillegg satt krav til overvåking.

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken