Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for E39 Eikefet–Romarheim

— Statens vegvesen varslar med dette oppstart av arbeid med offentleg reguleringsplan i medhald av plan- og bygningslovas § 3-7 og i samsvar med § 12-8. Føremålet med planarbeidet er å byggje ut til ein stamvegstandard på strekninga. Frist er satt til 5. mai 2012.