Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Tysvær kommune utarbeide en detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs E39 på strekningen Hetland–Apeland.

Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Beskrivelse av prosjektet

Delstrekningen mellom Hetland–Apeland mangler gang- og sykkelveg langs E39.
I tillegg til gang- og sykkelveg, skal reguleringsplanen avklare plassering av busslommer på strekningen og ta stilling til avkjørsler og kryss der disse blir påvirket av den nye gang– og sykkelvegen.

Framdrift

Dette er et varsel om at planarbeidet startes opp. Berørte parter og aktuelle høringsinstanser er direkte tilskrevet.

Det vil også være anledning til å komme med innspill når planforslaget blir lagt ut til høring/offentlig ettersyn. Høringen blir annonsert, og berørte parter og aktuelle høringsinstanser blir på nytt tilskrevet. I høringsperioden vil det bli arrangert et orienteringsmøte.

Det er planlagt å legge reguleringsplanen ut til høring/offentlig ettersyn senest i første kvartal 2022. Det er vidare en målsetting å sende planen over til Tysvær kommune for godkjenning i løpet av 2022. Tiltaket er prioritert i Haugalandspakken.

Informasjon om planarbeidet

Innspill

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til Vegvesenet innen 18.08.21. Send skriftlig uttale:

  • per e-post til:
  • eller med post til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Merk innspillet sak 20/169525.

Vi gjør oppmerksom på at innspill og merknader ikke blir besvart direkte, men blir referert og kommentert i plandokumentene som blir lagt ut til høring. Vi gjør også oppmerksom på at vi i innledende fase går bredt ut med planavgrensning, men at denne snevres inn til det aktuelle arealbehovet når planen legges ut til høring.

Nødvendige undersøkelser

I planleggingsfasen vil det være behov for befaringer og ulike undersøkelser i området; grunnundersøkelser, arkeologiske registreringer, naturtypekartlegging, landmåling og supplerende undersøkelser i videreføring av planarbeidet. (jf. Matrikkelova §41, Oreigningslova §4 og Kulturminnelova §11).

Grunneiere som blir berørt av undersøkelsene vil bli varslet når tidspunkt for eventuelle undersøkelser er avklart.

Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål til planarbeidet, kan du kontakte planleggingsleder Astrid Eide Stavseng på tlf. sentralbord 22 07 30 00 eller e-post

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §12-8. Planen blir utarbeidet etter §§12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland