Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger nå fram et revidert planprogram og silingsrapport for reguleringsplan E45 Øvre Alta–Kløfta.

Hensikten med planarbeidet er å finne en trafikksikker løsning som gir bedre framkommelighet på E45, og ta stilling til om framtidig veg skal gå gjennom eller forbi Eiby. Strekningen på E45 som utredes er om lag 13 kilometer lang.

Planprogrammet er et offentlig dokument som sier noe om hva som skal utredes og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Ved årsskiftet 2019–20 ble det varslet oppstart og høring av planprogram, og skissert tre hovedalternativ for vegløsning i Eiby. Det er nå utarbeidet en silingsrapport med analyser og vurderinger av de tre alternativene. Denne silingsrapporten ligger til grunn for anbefalingen fra Statens vegvesen.

Natur, lokalsamfunn og kostnad

Blant annet er det gjort grunnundersøkelser og foreløpige beregninger av kostnader og samfunnsnytte. Natur- og vassdragsmiljø, landskapsmessige virkninger, miljøkonsekvenser og påvirkning av naturressurser har stor betydning for anbefalingen.

Eksempler på dette er flomanalyse, og i hvilken grad naturinngrep vil påvirke blant annet næringsinteresser, dyrka mark, friluftsliv og verna vassdrag.

Last ned

Åpent møte og kontordag

I forbindelse med høringen blir det arrangert et åpent orienteringsmøte på Eiby samfunnshus onsdag 15. juni kl. 18.30.

Det blir også åpen kontordag påfølgende dag, 16. juni kl. 09.00–12.30 i Statens vegvesen sine lokaler i Markveien 49A. Registrering av avtaler til kontordagen gjøres ved å ta kontakt med prosjektleder fortrinnsvis i forbindelse med orienteringsmøtet den 15. juni.

Innspill og merknader

Innspill og merknader til revidert planprogram skal være skriftlige, merkes sak 20/12365 og sendt innen 12. juli 2022 per e-post til: firmapost@vegvesen.no
eller per brev til: Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til prosjektleder Knut Hågensen, tlf. 99242385, e-post knut.hagensen@vegvesen.no

Vi gjør oppmerksom på at innsendte innspill og merknader ikke blir besvart direkte, men blir kommentert og vurdert i plandokumentene i forbindelse med videre behandling av saken.

Vegen videre

Vegstrekningen for Reguleringsplan E45 Øvre Alta–Kløfta er per i dag ikke inne i Nasjonal transportplan. Denne strekningen er heller ikke en del av det store rassikringsprosjektet gjennom Kløfta lengre sør på E45.

Statens vegvesen har likevel valgt å ta det sterke ønsket om ny vegløsning gjennom Eiby på alvor, og kjøre planprosessen videre. Vegvesenet forventer at planprogrammet kan legges fram for planutvalget i Alta kommune i september.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark