Noen måneder før åpning av første delparsell er det stor aktivitet på anlegget.

Totalt er det omtrent 40 maskiner og 50 arbeidere i sving. Letnes Entreprenør bygger 10 kilometer med ny E6. Peab Anlegg bygger en kilometer med ny E6 og bru over Grøndalselv.

Prosjektet er i rute, og det er på søndre del av strekningen arbeidet har kommet lengst. Her skal seks kilometer med ny E6 åpne i høst. Resten av strekningen planlegges åpnet til sommeren 2024.

Dette arbeidet pågår nå:

  • Asfaltverk som skal være klart til produksjon etter ferien blir rigget opp
  • Bygging av nye bruer over Grøndalselv og Austbekken, og overgangsbru som skal føre fylkesvegen mellom Lassemoen og Skorovass planfritt over E6
  • Legging av drensrør og trekkerør for kabler
  • Bygging av veg med utlegging av frostsikringslag, forsterkningslag og klargjøring for asfaltering
  • Sprenging av berg og knusing av sprengstein som brukes i vegbyggingen
  • Istandsetting av grøfter, vegskråninger og annet sideterreng

Påvirker trafikken etter ferien

Prosjektet tar i hovedsak ferie i ukene 29, 30 og 31. I denne perioden vil det kun pågå noe arbeid med brubygging første halvdel av uke 29 og siste halvdel av uke 31.

Etter ferien begynner sluttføringen på de delene som skal åpnes i høst. Asfaltering, rekkverk og skilting må være på plass før det kan settes trafikk på vegen. I denne fasen vil det være noen ulemper for trafikantene. Det blir midlertidige veger, og periodevis innsnevring til ett kjørefelt med bruk av signalregulering. Dette gjelder spesielt i de områder hvor ny E6 skal skjøtes sammen med dagens E6, og der hvor den nye vegen krysser dagens veg.  

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag